Özellikler2019-05-11T13:11:59+00:00
DAVA
 • Duruşma , alınan tebligat, bilirkişi raporu, karar gibi dava işlemlerinin sonucunu müvekkile otomatik raporlama. Bu sonuçlara göre yeni iş kayıtlarının oluşturulması ve takibi. İtiraz veya itiraz edilmeyecek ise icra dosya açılmasına kadar süreçlerin tamamını takip edebilme imkanı.

 • Büro genelinde hazırlanan, düzenlenen, tamamlanan ,red edilen, son günü tehlikeye giren dilekçelerin liste halinde inceleme ve raporlayabilme imkanı. Dilekçe son haline gelene kadar hangi süreçlerden (Revizyonlar) geçtiğinin , onaylanırken nelere dikkat edildiğini, not olarak nelerin yazıldığını , hazırlık sürecinde hangi personelin ne kadar süre dilekçe ile ilgilendiğini takip etme ve raporlayabilme imkanı.

 • Dilekçe ve Dokümanların çoklu olarak filtreleme, istenildiğinde belge metni içerisinde arama yaparak listeleme imkanı.

 • Açtığınız davaların dava değerini işleyerek davanın lehe veya aleyhe kapanma ihtimali için müvekkilin karşılık ayırması gereken tutarı bildirebilme imkanı.

 • Personeller arasında görev atama ,atanan görevin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilme imkanı.

 • Tek kullanıcıya veya bir gruba görev oluşturma ve hatırlatma oluşturup zamanı geldiğinde yapılacak işleri hatırlatarak işlerin süresinde tamamlanabilmesini sağlayabilme imkanı.

 • İstenilen tarih aralığında yapılan işlerin raporu alınarak avukatlık mektubu hazırlayabilme imkanı.

 • Duruşma, bilirkişi incelemesi, tanık dinleme gibi işlerinizin hangi adliyede ne zaman olduğunu raporlayabilme imkanı.

 • Kollektif hazırlanan dilekçelerin kullanıcıların yaptığı değişiklileri ayrı ayrı görme ve takip edebilme imkanı.

 • Alınan tebligatların alındığı andan cevaplanana kadarki süreçlerin tamamını takip edebilme, tebligat cevabının süresinde verilip verilmediğini kontrol edebilme imkanı.

 • Büro genelinin dilekçe, görev, işleri takip edilebildiği gibi her kullanıcının kendi işini ayrı liste halinde takip edip işlerinin hangi durumda olduğunu ( hazırlık, derdest, onay, red, iptal) görebilme imkanı.

 • Şirket içi veya müvekkil ile yapılan toplantıların sonucuna göre yeni görev ve iş kaydı oluşturma imkanı. (İhtar hazırlama, herhangi bir konuda araştırma yapma ve bilgi verme, yeni dosya açılışının takibi)

 • Dosyanın genel bilgilerinin, hangi işlerin tamamlandığının , hangi isleri beklediği bilgisinin mail yolu ile müvekkile kolayca bilgilendirme imkanı.

 • Takvim özelliği ile ileri ki tarihteki işlerinizi görebilme ve planlayabilme imkanı.

 • Dosyaya kaydetmek istediğiniz notları hangi kullanıcının , ne zaman kaydettiğini, notun geçerli olup olmadığını , alınan not önemli ise ilgili dosya açıldığında uyarı verebilme imkanı.

İCRA
 • Ödeme emri / İcra emrinin tebliğ olup itiraz süresi dolmadan haciz aşamasına geçmeye müsaade etmeme imkanı.

 • Farklı döviz cinslerine sahip alacak kalemlerinin tek takipte açabilme ve her alacağın kendi döviz cinsine göre takip edebilme imkanı.

 • Kapak hesabını otomatik büroya ve uyap a göre hesaplayabilme, her borcu kendi döviz cinsinden gösterme ve büronuzun logosu ile belgelendirme yapabilme imkanı.

 • UDF formatında otomatik ihtiyati haciz dilekçesi oluşturup sunabilme imkanı.

 • UDF formatında otomatik çek şikayet dilekçesi oluşturup sunabilme imkanı.

 • Çıkılan haczin bilgilerini detaylı kaydedebilme, aynı zamanda çıkılan haczin satış tamamlanana kadar ki sürecin takibi ve her adımı ayrıntılı olarak müvekkile raporlayabilme imkanı.

 • Gönderilen tebligatın vekile gönderiliyor ise hangi tarafın vekili olduğu bilgisi dahil olmak üzere zarfta yazan bilgilerin tam ve doğru olarak ifade edebilme imkanı.

 • Müzekkere ve Taleplerinizi hiçbir değişiklik yapmadan detaylı oluşturma, eğer müzekkere haciz ile ilgili ise menkul gayrimenkul bilgisinin otomatik doldurabilme imkanı.

 • Bütün taleplerimiz müzekkereler gibi detaylıdır, talep ve müzekkerelerinizi UDF olarak alabilme, ek talepleriniz olduğu taktirde dosyaya kolayca ekleyebilme imkanı.

 • Takip ve ödeme emirlerinde alacak bilgisinin detaylı mı yoksa özet mi yazacağı bilgisini dosya bazlı tanımlayabilme ve kullanıcı seçimliğine göre belirleyebilme imkanı.

 • Dosyanın özet ekranında , dosyayı kolayca tanıma, dosya üzerinde bekleyen işleri kolayca tespit etme, istenildiği özet ekranı içerisinde kelime arama, çıktı alınarak veya kopyalayarak ilgili kişilere bilgi verebilme imkanı.

 • Dosya zaman asimi taleplerini toplu (UDFformatında )şekilde tek ekranda oluşturarak çıktı alabilme imkanı.

 • Haciz konulan menkul ve gayrimenkullerden yenilenmesi gerekenleri raporlama, bu rapora göre toplu yenileme müzekkeresi oluşturabilme imkanı.

 • Haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış tamamlanana kadar ki süreçte gönderilen müzekkerelerin ve bu müzekkerelerin cevaplarının gelip gelmediğinin kontrolü, 100 madde , kıymet takdiri , satış ilanı takyidatları raporlanarak detaylı ve hızlı şekilde incelenebilmesi istenildiği takdirde müvekkile raporlayabilme imkanı.

 • Toplu XML ve toplu kapak hesabı yaptırabilme, istenildiği takdirde dosya türüne veya müvekkil bazlı toplu işlem yapabilme imkanı.

 • İstenilen tarih aralağınagöre, müvekkil, mercii, dosya türü gibi filtreler kullanılarak gerçekleşen tahsilatları raporlayabilme  imkanı.

 • İstenilen tarih aralığında yapılan islerin raporu alınarak avukatlık mektubu hazırlayabilme imkanı.

 • Programa kaydedilen dokümanların kaydetme tarihine, tebliğ tarihine, dokuman tipine, taraf bilgisine göre filtreleyebilme. Kaydedilen dokuman UDF ise dokuman metnine göre de filtreleyebilme imkanı.

 • Bekleyen işlerimi , aşamalarımı mercii , iş tipine , iş birimine göre sınıflandırılarak istenirse seçilen tarih aralığı bazında ana müvekkilimize göre, iş tipine göre gruplandırabilme imkanı.

 • Kurumlara ait icra dosyalarınız için , kuruma yapılan ödemeleri takip etme,dosya kapandıktan sonra büro alacağınızı kurumdan talep edebilme imkanı.

 • İcra ve Ödeme emri tebligatlarında cevap beklenenleri merci, adliye ve tarih filtresi kullanarak kolayca raporlama ve kontrol edebilme imkanı.

 • Dosyaya kaydetmek istediğiniz notları hangi kullanıcının , ne zaman kaydettiğini, notun geçerli olup olmadığını , alınan not önemli ise ilgili dosya açıldığında uyarı verebilme imkanı.

MUH
 • Büronun gider kalemlerini yönetim kararları ışığında tanımlama yaparak özel maliyet raporları alabilme. Genel yönetim, bölüm (dava, icra, harici, adliye, destek, call center, danışmanlık…) giderlerinin bölüm bazında takip edildikten sonra genel yönetim giderine yansıtma ve tüm işletmenin giderlerini görüp inceleme kar / zararı net olarak tespit edebilme imkanı.

 • Dosyalara yapılan masrafların (resmi, gayri resmi) müvekkile raporlanarak masraf isteyebilme imkanı.

 • Dosya bazında masrafların, iş avanslarının , harçların , teminatların , teminatların müvekkilden alınıp alınmadığı, devlete yatırılıp yatırılmadığı , teminatın müvekkilin kendisin mi, büronun mu dosyaya yatırdığını takip edebilme imkanı.

 • Müvekkil bazlı anlaşma tipinin seçilerek resmi , gayri resmi , iş avansı , teminat , dosya avans, sözleşmesel vekalet ücreti seçenekleri işaretlenerek her dosyasının takibinin sağlanması aynı zamanda bu işlemlerin dosya bazlı da inceleyebilme imkanı.

 • Borçludan tahsil edilen tutarın, tahsilat oranına göre önce masraf ve vekalet ücretini oransal olarak düştükten sonra müvekkile ne kadar gönderebileceğim tutarın hesaplanabilmesi. Bürom zarar etmeden ne kadar para göndermem gerektiğini otomatik hesaplayabilme imkanı.

 • Dosyadaki tutarların birbiri arasında mahsup yapabilme imkanı.

 • İstediğiniz dosyaya ek sözleşmesel vekalet ücreti yansıtma ve tahsilatının yapılıp yapılmadığın takip edebilme imkanı.

 • Dosyanın kapandığı tarihte tahsil edilen tutarın ne kadarı müvekkile, ne kadarı büroya, ne kadarının devlete ödenmesi gerektiğinin tespiti. Dosyanın net kar / zararını büro ve müvekkil bazında ayrı ayrı görebilme imkanı.

 • İstenilen tarih aralığında ki borçlu tahsilat, müvekkil ödeme, resmi, gayri resmi, teminat, harç, avans, sözleşmesel ve yansıtılan vekalet ücretinin ayrıntılı ve özet görebilme imkanı.

 • Toplu olarak yapılan zaman asimi ve sorgu işlemlerinin masraflarını dosyalara kolayca dağıtma. İstenildiği takdirde belli bir tutarı istenilen dosyalar arasında paylaştırabilme imkanı.

 • Müvekkil kasası ile büro kasasını ayrı takip edebilme, döviz cinsine göre kasa takibi ile sınırsız sayıda kasa hesabını çoğaltabilme imkanı.

 • Personel maaşlarını, maaş avanslarını, verdiğiniz iş avanslarını takip edebilme ve raporlayabilme imkanı.

 • Personelinizin is avanslarını ofis için yaptığı harcamaların takibi ve dosyalarına atama. Hangi personelde ne kadar iş avansı olduğunu kolayca görebilme imkanı.

 • Müvekkil bazlı anlaşma tipinin seçilerek resmi , gayri resmi , iş avansı , teminat , dosya avans, sözleşmesel vekalet ücreti seçenekleri seçilerek her dosyasında takibinin sağlanması aynı zamanda bu işlemlerin dosya bazlı da gerçekleştirebilme imkanı.

DİĞER
 • Müvekkillerinize gelen IIK 89 Madde müzekkerelerinin cevap dilekçesini (UDF formatında) detaylı şekilde otomatik oluşturabilme, üçüncü şahıs adına konulan hacizleri istenildiğinde haciz sırası ile raporlayabilme, cevap verilirken müvekkile otomatik mail ve hatırlatma gönderebilme imkanı.

 • Müvekkillerinizin çalışanları için gelen maaş hacizlerinin cevaplanması , konulan bloke sıralarının takibi , bu blokelere göre hangi sırada ki dosyaya ödeme yapılacağının tespiti , bu bilgilerin dilekçede( UDF formatında)  otomatik olarak doldurulabilme imkanı.

 • Call center modülü ile müvekkil ve karşı taraf görüşmelerinizi takip edebilme, yapılan görüşmeyi dosya içerisinde de inceleyebilme imkanı.(Bekleyen, devam eden , tamamlandı.)

 • Taranmış doküman kaydederken ister ilgili ekran üzerine sürükle bırak özelliği ile ister toplu giriş ekranı ile hızlı doküman kaydedebilme imkanı.

 • Müvekkil veya karşı tarafa otomatik elektronik posta ve sms gönderebilme imkanı.

 • Tüm liste pencerelerinde istenilen alanı ekleme , çıkartma , sıralama yapma, çoklu filtreleme yapma , kullanıcı bazlı değişikliğini kaydedebilme imkanı.

 • Kayıtları kopyalayarak hızlı veri girişi yapma. Dosya, Hesap (taraf) gibi kayıtları kopyalayarak detayları ile kolayca kayıt çoğaltabilme imkanı.

 • Hesaplama ekranları ile dosya açmadan, kolayca vekalet, dava/icra masrafı, döviz değişimi, fatura hesaplama ,takip tutarı, kapak hesabı yapabilme imkanı.

 • Yetkilendirme modülü ile kullanıcıların programın istenildiği yerine yetki verme veya sınırlama ile kullanıcı veya grup bazında yetki verme sorumluluk dahilinde yer alan kısımlarına erişebilme imkanı.

 • Call center modülü ile yapılan görüşmelerin takibi, görüşülen kişinin,programda var olan dosyalarının listesine ulaşma, toplam alacak bilgisi, en son ne zaman ödeme alındığı, hangi numaradan görüşüldüğü, görüşmeyi yapan kullanıcı bilgisinin otomatik kaydedilmesi, görüşme sonucunda ek bilgi kaydedilmek istenildiği takdirde hesap ve dosyaya hızlı ulaşım ile bilgi kaydetme, bir sonraki arama tarih bilgisi girilerek yeni arama kaydı oluşturabilme imkanı.

 • Alınan tebligatı sisteme kaydederek, süreli iş oluşturma, cevap suresinin son günü yaklaşıyor ise uyarı verme, cevabın süresinde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etme, cevap dilekçesini otomatik oluşturma süreçlerini tamamını kontrol edebilme imkanı.

DAVA
 • Duruşma , alınan tebligat, bilirkişi raporu, karar gibi dava işlemlerinin sonucunu müvekkile otomatik raporlama. Bu sonuçlara göre yeni iş kayıtlarının oluşturulması ve takibi. İtiraz veya itiraz edilmeyecek ise icra dosya açılmasına kadar süreçlerin tamamını takip edebilme imkanı.

 • Büro genelinde hazırlanan, düzenlenen, tamamlanan ,red edilen, son günü tehlikeye giren dilekçelerin liste halinde inceleme ve raporlayabilme imkanı. Dilekçe son haline gelene kadar hangi süreçlerden (Revizyonlar) geçtiğinin , onaylanırken nelere dikkat edildiğini, not olarak nelerin yazıldığını , hazırlık sürecinde hangi personelin ne kadar süre dilekçe ile ilgilendiğini takip etme ve raporlayabilme imkanı.

 • Dilekçe ve Dokümanların çoklu olarak filtreleme, istenildiğinde belge metni içerisinde arama yaparak listeleme imkanı.

 • Açtığınız davaların dava değerini işleyerek davanın lehe veya aleyhe kapanma ihtimali için müvekkilin karşılık ayırması gereken tutarı bildirebilme imkanı.

 • Personeller arasında görev atama ,atanan görevin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilme imkanı.

 • Tek kullanıcıya veya bir gruba görev oluşturma ve hatırlatma oluşturup zamanı geldiğinde yapılacak işleri hatırlatarak işlerin süresinde tamamlanabilmesini sağlayabilme imkanı.

 • İstenilen tarih aralığında yapılan işlerin raporu alınarak avukatlık mektubu hazırlayabilme imkanı.

 • Duruşma, bilirkişi incelemesi, tanık dinleme gibi işlerinizin hangi adliyede ne zaman olduğunu raporlayabilme imkanı.

 • Kollektif hazırlanan dilekçelerin kullanıcıların yaptığı değişiklileri ayrı ayrı görme ve takip edebilme imkanı.

 • Alınan tebligatların alındığı andan cevaplanana kadarki süreçlerin tamamını takip edebilme, tebligat cevabının süresinde verilip verilmediğini kontrol edebilme imkanı.

 • Büro genelinin dilekçe, görev, işleri takip edilebildiği gibi her kullanıcının kendi işini ayrı liste halinde takip edip işlerinin hangi durumda olduğunu ( hazırlık, derdest, onay, red, iptal) görebilme imkanı.

 • Şirket içi veya müvekkil ile yapılan toplantıların sonucuna göre yeni görev ve iş kaydı oluşturma imkanı. (İhtar hazırlama, herhangi bir konuda araştırma yapma ve bilgi verme, yeni dosya açılışının takibi)

 • Dosyanın genel bilgilerinin, hangi işlerin tamamlandığının , hangi isleri beklediği bilgisinin mail yolu ile müvekkile kolayca bilgilendirme imkanı.

 • Takvim özelliği ile ileri ki tarihteki işlerinizi görebilme ve planlayabilme imkanı.

 • Dosyaya kaydetmek istediğiniz notları hangi kullanıcının , ne zaman kaydettiğini, notun geçerli olup olmadığını , alınan not önemli ise ilgili dosya açıldığında uyarı verebilme imkanı.

İCRA
 • Ödeme emri / İcra emrinin tebliğ olup itiraz süresi dolmadan haciz aşamasına geçmeye müsaade etmeme imkanı.

 • Farklı döviz cinslerine sahip alacak kalemlerinin tek takipte açabilme ve her alacağın kendi döviz cinsine göre takip edebilme imkanı.

 • Kapak hesabını otomatik büroya ve uyap a göre hesaplayabilme, her borcu kendi döviz cinsinden gösterme ve büronuzun logosu ile belgelendirme yapabilme imkanı.

 • UDF formatında otomatik ihtiyati haciz dilekçesi oluşturup sunabilme imkanı.

 • UDF formatında otomatik çek şikayet dilekçesi oluşturup sunabilme imkanı.

 • Çıkılan haczin bilgilerini detaylı kaydedebilme, aynı zamanda çıkılan haczin satış tamamlanana kadar ki sürecin takibi ve her adımı ayrıntılı olarak müvekkile raporlayabilme imkanı.

 • Gönderilen tebligatın vekile gönderiliyor ise hangi tarafın vekili olduğu bilgisi dahil olmak üzere zarfta yazan bilgilerin tam ve doğru olarak ifade edebilme imkanı.

 • Müzekkere ve Taleplerinizi hiçbir değişiklik yapmadan detaylı oluşturma, eğer müzekkere haciz ile ilgili ise menkul gayrimenkul bilgisinin otomatik doldurabilme imkanı.

 • Bütün taleplerimiz müzekkereler gibi detaylıdır, talep ve müzekkerelerinizi UDF olarak alabilme, ek talepleriniz olduğu taktirde dosyaya kolayca ekleyebilme imkanı.

 • Takip ve ödeme emirlerinde alacak bilgisinin detaylı mı yoksa özet mi yazacağı bilgisini dosya bazlı tanımlayabilme ve kullanıcı seçimliğine göre belirleyebilme imkanı.

 • Dosyanın özet ekranında , dosyayı kolayca tanıma, dosya üzerinde bekleyen işleri kolayca tespit etme, istenildiği özet ekranı içerisinde kelime arama, çıktı alınarak veya kopyalayarak ilgili kişilere bilgi verebilme imkanı.

 • Dosya zaman asimi taleplerini toplu (UDFformatında )şekilde tek ekranda oluşturarak çıktı alabilme imkanı.

 • Haciz konulan menkul ve gayrimenkullerden yenilenmesi gerekenleri raporlama, bu rapora göre toplu yenileme müzekkeresi oluşturabilme imkanı.

 • Haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış tamamlanana kadar ki süreçte gönderilen müzekkerelerin ve bu müzekkerelerin cevaplarının gelip gelmediğinin kontrolü, 100 madde , kıymet takdiri , satış ilanı takyidatları raporlanarak detaylı ve hızlı şekilde incelenebilmesi istenildiği takdirde müvekkile raporlayabilme imkanı.

 • Toplu XML ve toplu kapak hesabı yaptırabilme, istenildiği takdirde dosya türüne veya müvekkil bazlı toplu işlem yapabilme imkanı.

 • İstenilen tarih aralağınagöre, müvekkil, mercii, dosya türü gibi filtreler kullanılarak gerçekleşen tahsilatları raporlayabilme  imkanı.

 • İstenilen tarih aralığında yapılan islerin raporu alınarak avukatlık mektubu hazırlayabilme imkanı.

 • Programa kaydedilen dokümanların kaydetme tarihine, tebliğ tarihine, dokuman tipine, taraf bilgisine göre filtreleyebilme. Kaydedilen dokuman UDF ise dokuman metnine göre de filtreleyebilme imkanı.

 • Bekleyen işlerimi , aşamalarımı mercii , iş tipine , iş birimine göre sınıflandırılarak istenirse seçilen tarih aralığı bazında ana müvekkilimize göre, iş tipine göre gruplandırabilme imkanı.

 • Kurumlara ait icra dosyalarınız için , kuruma yapılan ödemeleri takip etme,dosya kapandıktan sonra büro alacağınızı kurumdan talep edebilme imkanı.

 • İcra ve Ödeme emri tebligatlarında cevap beklenenleri merci, adliye ve tarih filtresi kullanarak kolayca raporlama ve kontrol edebilme imkanı.

 • Dosyaya kaydetmek istediğiniz notları hangi kullanıcının , ne zaman kaydettiğini, notun geçerli olup olmadığını , alınan not önemli ise ilgili dosya açıldığında uyarı verebilme imkanı.

MUH
 • Büronun gider kalemlerini yönetim kararları ışığında tanımlama yaparak özel maliyet raporları alabilme. Genel yönetim, bölüm (dava, icra, harici, adliye, destek, call center, danışmanlık…) giderlerinin bölüm bazında takip edildikten sonra genel yönetim giderine yansıtma ve tüm işletmenin giderlerini görüp inceleme kar / zararı net olarak tespit edebilme imkanı.

 • Dosyalara yapılan masrafların (resmi, gayri resmi) müvekkile raporlanarak masraf isteyebilme imkanı.

 • Dosya bazında masrafların, iş avanslarının , harçların , teminatların , teminatların müvekkilden alınıp alınmadığı, devlete yatırılıp yatırılmadığı , teminatın müvekkilin kendisin mi, büronun mu dosyaya yatırdığını takip edebilme imkanı.

 • Müvekkil bazlı anlaşma tipinin seçilerek resmi , gayri resmi , iş avansı , teminat , dosya avans, sözleşmesel vekalet ücreti seçenekleri işaretlenerek her dosyasının takibinin sağlanması aynı zamanda bu işlemlerin dosya bazlı da inceleyebilme imkanı.

 • Borçludan tahsil edilen tutarın, tahsilat oranına göre önce masraf ve vekalet ücretini oransal olarak düştükten sonra müvekkile ne kadar gönderebileceğim tutarın hesaplanabilmesi. Bürom zarar etmeden ne kadar para göndermem gerektiğini otomatik hesaplayabilme imkanı.

 • Dosyadaki tutarların birbiri arasında mahsup yapabilme imkanı.

 • İstediğiniz dosyaya ek sözleşmesel vekalet ücreti yansıtma ve tahsilatının yapılıp yapılmadığın takip edebilme imkanı.

 • Dosyanın kapandığı tarihte tahsil edilen tutarın ne kadarı müvekkile, ne kadarı büroya, ne kadarının devlete ödenmesi gerektiğinin tespiti. Dosyanın net kar / zararını büro ve müvekkil bazında ayrı ayrı görebilme imkanı.

 • İstenilen tarih aralığında ki borçlu tahsilat, müvekkil ödeme, resmi, gayri resmi, teminat, harç, avans, sözleşmesel ve yansıtılan vekalet ücretinin ayrıntılı ve özet görebilme imkanı.

 • Toplu olarak yapılan zaman asimi ve sorgu işlemlerinin masraflarını dosyalara kolayca dağıtma. İstenildiği takdirde belli bir tutarı istenilen dosyalar arasında paylaştırabilme imkanı.

 • Müvekkil kasası ile büro kasasını ayrı takip edebilme, döviz cinsine göre kasa takibi ile sınırsız sayıda kasa hesabını çoğaltabilme imkanı.

 • Personel maaşlarını, maaş avanslarını, verdiğiniz iş avanslarını takip edebilme ve raporlayabilme imkanı.

 • Personelinizin is avanslarını ofis için yaptığı harcamaların takibi ve dosyalarına atama. Hangi personelde ne kadar iş avansı olduğunu kolayca görebilme imkanı.

 • Müvekkil bazlı anlaşma tipinin seçilerek resmi , gayri resmi , iş avansı , teminat , dosya avans, sözleşmesel vekalet ücreti seçenekleri seçilerek her dosyasında takibinin sağlanması aynı zamanda bu işlemlerin dosya bazlı da gerçekleştirebilme imkanı.

DİĞER
 • Müvekkillerinize gelen IIK 89 Madde müzekkerelerinin cevap dilekçesini (UDF formatında) detaylı şekilde otomatik oluşturabilme, üçüncü şahıs adına konulan hacizleri istenildiğinde haciz sırası ile raporlayabilme, cevap verilirken müvekkile otomatik mail ve hatırlatma gönderebilme imkanı.

 • Müvekkillerinizin çalışanları için gelen maaş hacizlerinin cevaplanması , konulan bloke sıralarının takibi , bu blokelere göre hangi sırada ki dosyaya ödeme yapılacağının tespiti , bu bilgilerin dilekçede( UDF formatında)  otomatik olarak doldurulabilme imkanı.

 • Call center modülü ile müvekkil ve karşı taraf görüşmelerinizi takip edebilme, yapılan görüşmeyi dosya içerisinde de inceleyebilme imkanı.(Bekleyen, devam eden , tamamlandı.)

 • Taranmış doküman kaydederken ister ilgili ekran üzerine sürükle bırak özelliği ile ister toplu giriş ekranı ile hızlı doküman kaydedebilme imkanı.

 • Müvekkil veya karşı tarafa otomatik elektronik posta ve sms gönderebilme imkanı.

 • Tüm liste pencerelerinde istenilen alanı ekleme , çıkartma , sıralama yapma, çoklu filtreleme yapma , kullanıcı bazlı değişikliğini kaydedebilme imkanı.

 • Kayıtları kopyalayarak hızlı veri girişi yapma. Dosya, Hesap (taraf) gibi kayıtları kopyalayarak detayları ile kolayca kayıt çoğaltabilme imkanı.

 • Hesaplama ekranları ile dosya açmadan, kolayca vekalet, dava/icra masrafı, döviz değişimi, fatura hesaplama ,takip tutarı, kapak hesabı yapabilme imkanı.

 • Yetkilendirme modülü ile kullanıcıların programın istenildiği yerine yetki verme veya sınırlama ile kullanıcı veya grup bazında yetki verme sorumluluk dahilinde yer alan kısımlarına erişebilme imkanı.

 • Call center modülü ile yapılan görüşmelerin takibi, görüşülen kişinin,programda var olan dosyalarının listesine ulaşma, toplam alacak bilgisi, en son ne zaman ödeme alındığı, hangi numaradan görüşüldüğü, görüşmeyi yapan kullanıcı bilgisinin otomatik kaydedilmesi, görüşme sonucunda ek bilgi kaydedilmek istenildiği takdirde hesap ve dosyaya hızlı ulaşım ile bilgi kaydetme, bir sonraki arama tarih bilgisi girilerek yeni arama kaydı oluşturabilme imkanı.

 • Alınan tebligatı sisteme kaydederek, süreli iş oluşturma, cevap suresinin son günü yaklaşıyor ise uyarı verme, cevabın süresinde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etme, cevap dilekçesini otomatik oluşturma süreçlerini tamamını kontrol edebilme imkanı.